HarryDamThanhHiepNWG

trade with me chứng khoán phái sinh và các mã cố phiếu vn30

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
giai đoạn chiều này hoặc thứ 2 sẽ có những nhịp điều chỉnh cần thiết
chúng ta chủ động chốt lệnh bên phái sinh

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.