truongdathuong

VNINDEX sắp sập

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
vnindex đang đi sóng 4 tiềm năng. Và sóng 4 đi theo mẫu hình điều chỉnh đơn giản ABC.
Ai cầm hàng thì nên thoát ngay còn kịp để bánh chưng có thịt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.