lenguyen2101

Góc nhìn VNINDEX theo EW

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Quan sát giá cho thấy đang chạy sóng ABC sau khi kết thúc sóng 5
Cá nhân mình sẽ DCA các mốc từ 1150-1050 và nắm giữ vị thế dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.