WolfGEGF

VNINDEX Scalp (0306)

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Mức tăng vẫn diễn biến cho tới vùng 1378, ở đây vùng kênh mạnh sẽ cho tín hiệu bán ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.