DatTong

VNM, Công ty cổ phần sữa Việt Nam: Giảm giá mạnh.

Giá xuống
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
D1:
- Cấu trúc downtrend
- Giá đang đi xuống, nằm trong channel giảm giá.
- Nằm dưới cản
-> Nếu giá phá qua cản cho xác nhận,
khả năng giá sẽ tiếp tục đi xuống tới mức hỗ trợ tiếp theo trên D1 ( 102535.0)

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.