TuyeenTrnVn

VNM - Liệu có phải là lúc này hay là lúc nào??

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.