dinhchien

VNM - tăng tiếp đến vùng sóng 5 Elliot

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- MACD & FORCE INDEX tăng, nên dự báo VNM vẫn tăng tiếp. Vùng giá kế tiếp là 16xxx - 174xxx (Vùng sóng 3 - 5 Elliot ).
- Theo mình Vinamilk sẽ điều chỉnh về vùng giá 134xxx - 138xxx (Sóng đối xứng 4).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.