HHermes

VNM!! sẽ chinh phục 135 or 160 theo mô hình Bat Bullist

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM 1 CP siêu cơ bản và đồng thời là trụ của VNindex , dựa vào sóng Harmonic dự báo VNM sẽ sớm chinh phục 135 (2 - 3 tuần) và 160 (> 4 tuần)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.