Cowboyyy

VNM - Đi từ cái nhìn tổng quan dài hạn đến ngắn hạn.

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Weekly chart:
Dự báo W1: Một cái nhìn thoáng qua : D3 Chart:
D1:
Kết cho bài viết:
Bình luận:
25/4. Tình hình khá tệ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.