chulucninh09

VNM

Giá xuống
chulucninh09 Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM chạm kháng cự, yêu cầu hạ tỷ trọng, canh mua tại điểm hỗ trợ 120.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá VNM đã chạm target của chúng tôi, cover lại giá 120
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.