dangstrongdd

VNM cần thời gian tích luỹ trong vùng giá 110-130 đến năm 2020

HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Sau một thời gian dài tăng nóng cổ phiếu Vinamilk đã có một sự điều chỉnh, theo biểu đồ kĩ thuật thì giá cổ phiếu Vinamilk có thể tăng trở lại vào năm 2020

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.