HOSE:VOS   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
VOS penny không nên mua dài hạn, giá hiện đã cao , còn hàng cứ giữ, chạm trend xem lực nếu xoay chiều giảm ra 50% rồi giả trôi lãi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.