HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Khuyến nghị mua cổ phiếu VPB tại giá 21.000 sau khi tạo mẫu hình pinbar tại hỗ trợ Reversed H&S , vùng giá mục tiêu chốt lời 1 quanh 24.500 và chốt lời 2 quanh 26.500