HOSE:VPI   CTCP DT VAN PHU - INVEST
Vùng mua từ 62-64, sau đó giữ cho đến target.
hoặc những ai kỳ vọng xa hơn thì có thể nắm giữ lâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.