binancash

VRE tại sao không đầu tư con này?

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
HOSE:VRE đang được đẩy mạnh nên đầu tư VRE lúc này là hớp lý.

VRE có đội ngũ PR rầm rộ và đang được có triển vọng tăng đột biến sau thời gian lình xình.

Vậy hãy xem xét đầu tư VRE lúc này vì hệ thống đã báo tín hiệu BUY.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.