nguyendbach

VRE - Điều chỉnh về vùng 31 - 32

HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Nhìn vào mô hình cây đinh ba có thể thấy VRE đang gặp ngưỡng kháng cự và đang có xu hướng đào chiều.
Không ngoại trừ khả năng, VRE sẽ điều chỉnh về vùng 31 - 32.
Theo dõi VRE tại vùng giá 32.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.