ouynguyen

Mua VRE giá 32.7 - 33

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Mục tiêu ngắn hạn: 34 Dài hạn: 37
Cắt lỗ: dưới 31.9
RR: 5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.