ouynguyen

Mua VRE giá 32.7 - 33

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Mục tiêu ngắn hạn: 34 Dài hạn: 37
Cắt lỗ: dưới 31.9
RR: 5