xuanhaimmoer

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL - Kết thúc quá trình suy giảm

HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Kết thúc quá trình suy giảm - tăng trưởng tốt cho dài hạn

Chờ hồi về vùng mua tốt để mua đầu tư và cắt lỗ nếu thủng vùng đã chú thích


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.