xuanhaimmoer

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL - Kết thúc quá trình suy giảm

HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Kết thúc quá trình suy giảm - tăng trưởng tốt cho dài hạn

Chờ hồi về vùng mua tốt để mua đầu tư và cắt lỗ nếu thủng vùng đã chú thích