ThaiTrevor77

VRE

Giá lên
ThaiTrevor77 Cập nhật   
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Khuyến nghị mua
Bình luận:
Đã chốt lời VRE giá 32
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.