KentDO

VRE - duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn 37.85(+5.59%)

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Mã cổ phiếu VRE ; sàn HOSE; Vincom Retail .
Giá hiện tại 35.85; KLGD 0.64 triệu CP; Giá trị GD 23.08 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Theo dõi vận động hiện tại của VRE là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;; nhà đầu tư có thể thực hiện MUA. Chúng tôi đánh giá giá mục tiêu là 37.85317(5.59%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 36.55(1.95%) nếu tích cực và giá dự kiến cũng có thể đạt 33.35(-6.97%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 31.03(-13.44%) đối với trường hợp không tích cực.

Thanh khoản
Về yếu tố thanh khoản của cổ phiếu VRE có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 45.07 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn địnhvà chiều hướng của thanh khoản cổ phiếu đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Lưu ý nhà đầu tư mức kháng cự gần nhất của VRE là 37.85317 ;trong điều kiện thị trường kém tích cực, quan tâm mức hỗ trợ gần tại 33.35 và nhà đầu tư lưu ý đến mức hỗ trợ mạnh tại 31.03 . Vùng giá thấp xem xét thực hiện mua lại nhà đầu tư có thể cân nhắc tại 33.43.

Các đánh giá từ Mô hình

Mô hình tín hiệu hiện tại đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu VRE . Diễn biến giá của cổ phiếu đang được đánh giá xu hướng qua các kỳ là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Chúng tôi nhận định cổ phiếu hiện tại đang vận động trong một vùng giá An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu VRE duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO-Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.