ninavantran

VTP đã đến lúc hồi

Giá lên
UPCOM:VTP   VIETTEL POST JVC
VTP đã đến lúc hồi
Mục tiêu giá 50k
Thời gian đến 30/4/2023
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.