BlockInfo

Waves/Btc

Giá lên
BINANCE:WAVESBTC   Waves / Bitcoin
Waves hiện tại vẫn trong trend up kể từ tháng 12-2018
Kì vọng sẽ còn up mạnh kéo dài đến tháng 4, tháng 5
Kì vọng trung hạn x2- x3
Chúc may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.