Phamdong1969

WAVES 1D không có cơ hội hồi

Giá xuống
BINANCE:WAVESBTC   Waves / Bitcoin
WAVES trên đồ thị ngày đang cho đà giảm mạnh
Mức hỗ trợ đầu tiên ở 0.00052x mức tiếp theo là 0.00040x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.