Oraido

wingsbtc - up trend

Giá lên
đã thoát downtrend. vùng tích lũy khá vững cho xu hướng uptrend. :)