Bin-LD

WPR-COIN ~/6 giá ico

BINANCE:WPRBTC   None
Coin này có thể có đáy tiếp theo như hình, nhưng cần đối chiếu với giá của BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.