GameonVentures

WTC, 30, buy

Giá lên
BINANCE:WTCBTC   Walton / Bitcoin
Mua ở hộp màu xanh, đặt vùng SL dưới hộp và đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 30% trong sóng hiệu chỉnh
Bình luận:
Những đường tăng giá tốt
Bình luận:
Đạt lợi nhuận, chờ vòng tiếp theo để hướng tới mục tiêu giá !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.