NgocSon_SM

Dầu 29/9 - Tích lũy

BLACKBULL:WTI   WTI Light Crude Oil
Dầu có thể tích lũy trong vùng giá trước khi có hướng đi tiếp, biến động xu hướng của dầu có thể diễn ra vao phiên giao dịch cuối tháng ngày mai 30/9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.