tatdat9x

Waiting Buy WTI

Giá lên
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Dầu chờ mua quanh 54.5 Dừng lỗ 52.5 Chốt lời 60

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.