ThanhThaoMC

27/05 XAGUSD: bắt đầu bước sóng tăng thứ 4

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bước sóng thứ 5 của sóng đỏ đã kết thúc
Bắt đầu bước sóng tăng thứ 4
Kết thúc nến ngày là 1 cây nến búa
Canh vùng 14.46 để buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.