TCVns365

Sell XAGUSD

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Giá đang trong xu hướng giảm rất dài hạn. Và đường Trendline giảm đã chứng minh được sức mạnh của xu hướng giảm đó.
Chúng ta chuẩn bị có hợp lưu giữa: Trendline giảm + Kháng cự ngang + Supplyzone H4 nằm trong D1.
Sell Limit TP R9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.