khoahuynh

Bạc - Sell vùng hiện tại

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Sell ở vùng giá hiện tại khi giá tiếp cận vùng supply
Stoploss 23.4
Chốt lời 22.95

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.