khoahuynh

Bạc - Sell vùng hiện tại

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Sell ở vùng giá hiện tại khi giá tiếp cận vùng supply
Stoploss 23.4
Chốt lời 22.95

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.