SonPriceAction

XAGUSD sell stop

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Downtrend vẫn đang tiếp tục trên cặp XAGUSD . Hiện tại giá đã congestion 3 ngày thể hiện qua những cây nến nhỏ và yếu, Sell stop trên khung d1 như phân tích

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.