khoahuynh

Bạc - Sell về 23.193

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh sell trong vùng giá hiện tại.
Stoploss trên mức 24.112
TakeProfit 1 phần tại 23.75, takeprofit toàn bộ tại 23.193

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.