Priceactionprotrader

canh mua voi bac,

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
canh mua sóng điều chỉnh sau đà giảm mạnh ta thấy có dấu hiệu hội tụ ở mốc hổ trợ quan trọng, canh mua ngắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.