OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc đã phá qua kháng cự và test lại để xác nhận vùng hỗ trợ. Đà tăng vẫn tiếp tục được xác nhận.
Canh mua và TP với 3R như hình.
Tiếp tục canh mua vùng đánh dấu bên dưới, nếu giá phá 24.48
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.