SAXO:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đang test vùng 0.618 , giá ko vượt qua được vùng này , các chỉ số cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.