SonPriceAction

Buy limit xagusd

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Xag usd đã về đến vùng hỗ trợ và xuất hiện false break đẹp trên khung tg weekly. Buy limit giữa cây nến tuần sẽ cho 1 tỷ lệ R;R tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.