dangquocuong

MPA - Cập nhật XAU USD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
View chart XAU H1 và H4
Xu hướng rướn tăng lên 1990
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.