hailnforex

GOLD hồi phục trong xu hướng sideway ở vùng 1495 - 1502

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD hồi phục trong xu hướng sideway ở vùng 1495 - 1502
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.