nếu vàng tụt qua mốc 1420 sẽ về lại mốc 1390. nếu vượt qua mốc 1440 sẽ lên 1475. cần theo dõi thông tin trong 2-3 ngày tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.