Jayce_Pham

XAUUSD tuần tới 28/10/2019 - 1/11/2019

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1D
TT : Hiện tại đang trong vùng giá SW dài hạn và đang tạo đỉnh thấp dần với Vol tụt dần
VPA G: Lực tăng đang tụt Vol khá rõ rệt
VPA S: Nến giảm đang manh
PA G: Pinbar vùng giá mạnh
PA X: Vùng tailed bar
=> Sẽ giảm cần chờ giá hồi 50% pinbar hay không.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.