WyckoffianVN

GOLD - Adam Eva và cốc tay cầm...

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
...hay chỉ là những trò lố của ngài Thị trường?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.