JaneDoan

GOLD H4 Tiếp tục xuống

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng B đã hoàn thành
Sóng C mục tiêu bằng sóng A và có thể rơi về 1232-1231
Giao dịch đang hoạt động:
Gía rơi đúng nhận định. Đang trong sóng C chú ý đợi giá hiệu chỉnh tại vùng 1281-1282 để vào lệnh mục tiêu đầu tiên là 1256
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.