rim5067

GOLD sell setup

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD fail vùng giá 1430, hình thành mô hình giảm Three Black Crows
Giá mục tiêu về lại đáy cũ 1383 , xa hơn có thể về 1340
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.