Hong_Hoang_Trading_Group

SELL XAUUSD 23/12/2021

Giá xuống
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xauusd sell 07, 08/ sl 09.5 tp 99.69
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.