TiDi_Group

Vàng chuẩn bị giảm nhẹ

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tích lũy và sau đó giảm nhẹ ngắn hạn. Trước khi có xu hướng mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.