WyckoffianVN

GOLD - Lên hay không là ở nhịp này

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ghi trong chart chi tiết rồi, hi vọng đừng trớt quớt...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.