Jamie_Erisksen

Cơ hội Buy Gold khi gặp support H4

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng support H4 kết hợp của vùng demand 1400-1406 và trendline.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.