PKTeam

Dầu đối diện vùng cản đẹp trên chart Daily - Canh sell

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Dầu WTI đang đối mặt vùng kháng cự trên đồ thị ngày.
Mô hình nến tăng đang nhỏ dần cho thấy lực mua đã suy yếu.
Chờ sự xác nhận trên daily chart để sell xuống
Stoploss ngắn ở vùng giá bên trên.

#pkteam
#SupportResistance
#Nguyễn_Chí_Thanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.