55 lượt xem
0
một lệnh gold của mình đã bị dính Sl và cũng đồng thời kích hoạt lệnh thứ hai của mình

tiếp tục theo dõi hành động giá

Bình luận