một lệnh gold của mình đã bị dính Sl và cũng đồng thời kích hoạt lệnh thứ hai của mình

tiếp tục theo dõi hành động giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.